S-studio - zakupy w internecie

Zaloguj się lub załóż konto

Koszyk: Pusty :(

Masz pytania? Zadzwoń: 665123400 (pon - pt 9:30 - 17:30)

Nasi pracownicy czekają na twoje pytania:

Tax Free

 

REGULAMIN OBSŁUGI ZWROTU VAT DLA PODRÓŻNYCH – TAX FREE FOR TOURISTS.


1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady wystawiania IMIENNEGO DOKUMENTU TAX FREE (Tax Refund Cheque) oraz zwrotu podróżnym podatku VAT, na podstawie (Tax Refund Cheque) , od towarów o wartości ponad 300 zł, zakupionych przez podróżnych w Polsce, w sklepie s-studio.com.pl
2. Wystawianie podróżnym (Tax Refund Cheque) oraz zwrot podróżnym podatku VAT od zakupionych towarów odbywa się na podstawie (Tax Refund Cheque) , zgodnie z wymogami Ustawy z 11 czerwca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Ustawa) oraz przepisów wykonawczych do Ustawy. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają postanowieniom Ustawy.
3. Wystawcą (Tax Refund Cheque) i zwracającym podróżnym podatek VAT, na (Tax Refund Cheque) , jest S-Studio Sp.z o.o. . z siedzibą w Lublinie ul. Zemborzycka 59c, wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XI Gospodarczy KRS: 0000292585 nip 713298 4385. Firma jest sprzedawcą Towarów, w rozumieniu Ustawy.
4. Prawo do zwrotu podatku VAT zapłaconego przy nabyciu Towarów ma podróżny, czyli osoba fizyczna niemająca stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Stałe miejsce zamieszkania podróżnego, ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
5. Podróżny ma prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT zapłaconego przy nabyciu Towarów w sklepie S-Studio , jeśli Towary, w stanie nienaruszonym, zostały wywiezione przez podróżnego poza terytorium Unii Europejskiej, w bagażu osobistym podróżnego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
6. Zwrot podatku VAT podróżnemu, na podstawie wystawionego (Tax Refund Cheque), jest dokonywany w złotych, w formie wypłaty gotówkowej, w wartości odpowiadającej zapłaconemu przez podróżnego podatku VAT.
7. Zwrot podatku VAT podróżnemu, na podstawie (Tax Refund Cheque), jest dokonywany, jeżeli podróżny wywiózł Towar, poza terytorium Unii Europejskiej, nie później niż w ostatnim dniu 3 miesiąca następującego po miesiącu, w którym podróżny dokonał zakupu.
8. Zwrot podatku VAT może być nastąpić nie później jednak niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podróżny dokonał zakupu towaru.
9. Podstawą do dokonania przez S-Studio Sp. zo.o. zwrotu podróżnemu podatku VAT jest przedstawienie przez podróżnego oryginału (Tax Refund Cheque) , wystawionego przez S-Studio Sp.z o.,o. na którym Urząd Celny Unii Europejskiej potwierdził urzędowym stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz Towarów wymienionych w (Tax Refund Cheque) . Do wystawionego (Tax Refund Cheque) powinien być przymocowany wystawiony przez S-Studio paragon fiskalny.
10. Tylko oryginalne, niezniszczone, czytelnie wypełnione i podpisane przez uprawnione organy oraz własnoręcznie przez podróżnego dokumenty, zgodne z Ustawą i Regulaminem mogą być podstawą zwrotu podatku VAT podróżnemu.
11. Sprzedawca oraz podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 5, dokonujący zwrotu podatku podróżnemu mają prawo do pobrania od podróżnego prowizji od zwracanej kwoty podatku,. Np.:(w przypadku płacenia kartą 5%).
 

 


Dostawa

Dostawa na terenie Lublina i Świdnika kosztuje 29zł z wniesieniem sprzętu (jeśli waga nie przekracza 100kg).

Przesyłki kurireskie zapewniają:

DPD DHL

Płatności:

Obsługuje eCard.

Akceptujemy:

logotypy płatności

Możliwość zakupu na raty:

Santander