Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

zamknij

I. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego s-studio.com.pl
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.s-studio.com.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy jest S-Studio Sp. z o .o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy Zemborzycka 59c w (20445) Lublinie, NIP 713-298-43-85, REGON 060302875 KRS0000292585 (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) o kapitale zakładowym 50000 zł a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne


2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod www.s-studio.com.pl..prowadzony jest przez S-Studio Sp.z o .o, 20-445Lublin ul.Zemborzycka 59c, NIP:7132984385, REGON: 060302875, Kapitał zakładowy spółki wynosi 50000 zł, Adres biura: 20-445 Lublin Zemborzycka 59c, Telefon 665123400 Nr konta bankowego PKO BP 65 1020 3176 0000 5602 0075 5249 , Adres poczty elektronicznej : biuro@s-studio.com.pl, Adres strony internetowej : www.s-studio.com.pl , numer telefonu 665123400 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji - Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies
b) Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies
c) minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 1024 pikseli.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa S-Studio Sp. z o .o zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego www.s-studio.com.pl do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [odsyłacza regulamin] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego


3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego www.s-studio.com.pl..jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. S-Studio Sp.z o.o może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez S-Studio Sp.z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię S-Studio Sp.z o.o
3.4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody S-Studio Sp.z o.o
3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.s-studio.com.pl.., dokonać wyboru towaru z oferty sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy,
e.) czasu dostawy,
4.5. Warunkiem dokonania zakupów w sklepie www.s-studio.com.pl jest akceptacja niniejszego regulaminu, oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamowienie”.
4.6. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego, za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie
4.7. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji Umowę sprzedaży uważa się za zawartą.

 

V. Dostawa


5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2.Czas dostawy towarów wynosi z reguły 1-3 dni, ale nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
5.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską (firmy kurierskie DHL ,DPD) Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.4 Koszty dostawy:
Koszty dostawy pokrywa w całości Klient. Wszelkie koszty dostawy, które obciążają Klienta, Sprzedawca wskazuje wyraźnie podczas procedury składania Zamówienia
5.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.s-studio.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności


6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a.) przelewem na numer konta bankowego podanego w mailu po złożeniu zamówienia,
c.) zapłata kartą płatniczą poprzez system eCard – karta zostaje obciążona w momencie dokonania płatności
d.) eRaty Santander: raty za pośrednictwem firmy Santander Consumer Finanse
e.) płatność gotówką u kuriera
e.) gotówką w kasie firmy
Sposoby płatności

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy


1. Klient jednak będący tylko i wyłącznie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (dalej zwany „Konsumentem”) dokonujący zakupów w sklepie internetowym s-studio.com.pl może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając S-Studio Sp. z o. o. stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Bieg 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
- od objęcia rzeczy (Towaru) w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
- w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga od Konsumenta złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w ust. 1. Konsument może skorzystać z jednego z następujących sposobów odstąpienia od umowy: 3. Wysłanie odstąpienia od umowy na adres pocztowy S-Studio Sp. z o. o..
- adres e-mail: biuro@s-studio.com.pl
- Wzór odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz jest udostępniony na stronie internetowej s-studio.com.pl
3. W przypadku otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. W tym wypadku Strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń.
5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
6. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Jeśli Konsument wyrazi na to zgodę, Sprzedawca może dokonać zwrotu płatności w inny sposób, który nie będzie wiązał się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze dostarczony Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Konsument wybierze sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
11. Towar zwracany przez Konsumenta powinien zostać opakowany w sposób, który zabezpieczy przed jego uszkodzeniami w trakcie transportu.
12. Towar, wraz z kompletnym wyposażeniem oraz załączonymi dokumentami dotyczącymi gwarancji i obsługi, należy zwrócić na adres Sprzedawcy wskazany w pkt II 2.3. Regulaminu.
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

VIII. Reklamacje-gwarancja i rękojmia, właściwość sądów.


1. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane przez niego Towary są fabrycznie nowe oraz objęte są gwarancją udzielaną przez ich producenta.
2. Sprzedawca ponosi względem Klientów odpowiedzialność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z tytułu niezgodności sprzedanego Towaru z umową (rękojmia za wady fizyczne) oraz z tytułu wad prawnych.
3. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
5. Roszczenia przysługujące Klientowi określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji producenta można składać na adres wskazany w pkt II 2.3. Regulaminu.
7. W przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji, reklamacje z tego tytułu można składać bezpośrednio w autoryzowanych serwisach. Adresy serwisów wskazane są w dokumentach gwarancyjnych Towaru oraz na stronie sklepu www.s-studio.com.pl.
8. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące reklamacji, w tym związane z odsyłaniem reklamowanego Towaru, można uzyskać dzwoniąc pod nr. telefonu Infolinii wskazany na stronie sklepu www.s-studio.com.pl.
9. Reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu można składać w szczególności telefonicznie, dzwoniąc na nr. Infolinii, pisemnie na adres wskazany w pkt II 2.3. Regulaminu lub e-mailem na adres podany na stronie sklepu www.s-studio.com.pl. W ten sam sposób Klient powinien poinformować Sprzedawcę o spostrzeżonych nieprawidłowościach, błędach i usterkach w funkcjonowaniu serwisu sklepu. O wynikach reklamacji dotyczącej funkcjonowania sklepu Klient powiadomiony zostanie drogą e-mailową.
10. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do właściwej oceny zakomunikowanych lub stwierdzonych uchybień, wad, usterek i nieprawidłowości.
11. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sądy rzeczowo i miejscowo właściwe według powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego.
12. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 

IX Dane osobowe.


1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych podawanych w trakcie procedury Rejestracji oraz dokonywania zakupów (składania zamówienia).
2. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skutecznego dokonania Rejestracji, złożenia zamówienia i prawidłowej realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do treści swoich danych. Jest to możliwe po zalogowaniu się w serwisie Sklepu.
4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do ich poprawiania, jak też cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie dzwoniąc na numer Infolinii, listownie na adres Sprzedawcy, lub drogą e-mailową na adres podany na Stronie Sklepu.
5. Pobranie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (adresu dostawy, jeśli jest inny niż adres zamieszkania), adresu e-mail i numeru telefonu służy tylko i wyłącznie prawidłowemu funkcjonowaniu Sklepu, w tym zwłaszcza: - obsłudze procedury Rejestracji i logowania się do Konta, - zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży Towarów, w tym realizacji dostawy zamówionego Towaru przez współpracującą ze Sprzedawcą firmę przewozową, - obsłudze ewentualnych reklamacji, - marketingowi Towarów i usług, - udostępnianiu newslettera.
Powyższe zasady dotyczące ochrony danych osobowych zgodne są z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w dokumencie – POLITYKA PRYWATNOŚCI s-studio.com.pl obowiązująca od 25.05.2018 r.

 

X Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).


 

Pobierz regulamin w formacie PDF: regulamin.pdf

Śledź nas na Facebooku